Do I Smell Birthday Cake ?

Funny Birthday

Do I Smell Birthday Cake ?